Algemene voorwaarden

Aanmelding
Aanmelding gebeurt telefonisch of via e-mail. U wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek waarin de behandeldoelen worden vastgesteld en afspraken gemaakt worden. Als beide partijen overeenstemming bereiken en u akkoord gaat met de voorwaarden dan verbindt u zich aan dit traject. Dit zal worden vastgelegd middels een behandelovereenkomst tussen de partijen. De behandelovereenkomst kan altijd opgezegd worden in onderling overleg.
Toestemming
Voor aanvang van de therapie wordt u gevraagd een Toestemmingsformulier te tekenen, waarin u akkoord gaat met behandeling volgens de actief beeldende speltherapie en waarbij tevens kan worden verklaard dat u bekend bent met de Algemene Regelingen. Voor cliënten vanaf 16 jaar is het niet nodig om een Toestemmingsformulier voor de therapie door de ouders of verzorgers te laten tekenen.
Evaluatie
Na afloop van de therapie stuur ik u een evaluatieformulier met betrekking tot de kwaliteit van mijn werk. Ik verzoek u vriendelijk hieraan mee te werken, omdat dit deel uitmaakt van de kwaliteitswaarborg, zoals deze door de beroepsverenigingen wordt gevraagd.
Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
Gegevens van cliënten worden behandeld volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (privacywetgeving). Een uitgebreid privacyreglement kunt u opvragen bij de praktijk.
Zwijgplicht en toestemming
Als therapeut ben ik gebonden aan de zwijgplicht, die deel uitmaakt van het beroepsgeheim. Dit betekent dat zonder uw schriftelijke toestemming geen informatie over uw zoon of dochter mag worden verstrekt aan derden.
In geval van super- en intervisie en voor onderzoeks- en onderwijsdoelen zullen uw gegevens zeer vertrouwelijk en met inachtneming van de regels van privacy worden behandeld.
WGBO en behandelovereenkomst
De wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO is de behandelovereenkomst opgesteld. In de wet is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhoudingsplicht van cliëntgegevens.

Afspraken rondom de therapie
Tijdens schoolvakanties zijn er in principe geen afspraken mogelijk.
Gescheiden ouders kunnen ook kiezen voor aparte oudergesprekken.

Algemene betalingsvoorwaarden
Afzeggen
Als u een afspraak minstens 24 uur voor aanvang afzegt, hoeft u de afspraak niet te betalen. Bij afmelding op dezelfde dag (na 9.00 uur) bereken ik het halve tarief.
Indien de praktijk wegens ziekte of andere onvoorziene zaken de opdracht niet kan nakomen, wordt er een nieuwe datum overeengekomen voor het alsnog uitvoeren van de opdracht. Mocht dit onverhoopt niet lukken vanuit de praktijk dan vindt restitutie van de betaling plaats.
Betaling
Als u een vergoeding via de ziektekostenverzekering (aanvullende verzekering) krijgt, kunt u zelf de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar.
Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. De factuur dient eerst door u voldaan te worden, om vervolgens eventueel door u te declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer de betalingen na 30 dagen niet zijn bijgeschreven volgt een herinnering.
Bij betalingsachterstand van meer dan 2 maanden houd ik me het recht voor om de inning van de betalingen uit handen te geven aan een incassobureau, waarbij de door hen gemaakte kosten zullen worden doorberekend. Bij wanbetaling schorten de staande therapieafspraken op, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Vergoedingen
Gecontracteerde zorgaanbieder
Ik ben een gecontracteerde zorgaanbieder van de regio West-Brabant Oost en West-Brabant West. Als er een verwijzing/beschikking is verkregen via de (huis)arts of de CJG-er op school, betaalt de gemeente (helemaal of een deel van) de kosten.
Zorgverzekeraar
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de sessies geheel of gedeeltelijk, via de aanvullende verzekering. De vergoedingen vallen onder de aanvullende zorgverzekering als “psychosociale hulpverlening/ondersteuning of alternatieve hulpverlening”. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding.

Tarieven
Informatiegesprek van 15 minuten = vrijblijvend en gratis
Intakegesprek van 1,5 uur = € 95,-
Spel-/beeldende therapie van 50 minuten = € 75,-
Oudergesprek van 1 uur = € 75,-
Telefonisch consult langer dan een kwartier = € 45,-

Werkwijze
De allereerste keer betreft een intakegesprek (duur 1,5 uur) met zo mogelijk beide ouders/verzorgers. Dit gesprek is zonder uw kind. Uw kind komt vervolgens gedurende 4 a 6 weken, 1 keer per week naar de praktijk. Op basis van het intakegesprek (anamnese) en de observatie van uw kind wordt de specifieke problematiek vastgesteld. Deze wordt omschreven in een hulpvraag. Dit kan voldoende zijn of er wordt besloten dat een vervolg nodig is.
Eventueel vervolgafspraken voor een therapeutisch proces worden gemaakt. Gedurende 5 a 6 weken komt uw kind 1 keer per week. Na iedere 6 weken is er een oudergesprek en wordt gekeken hoe de voortgang is.
Het therapietraject wordt afgesloten met een oudergesprek. Er worden concrete 
tips en adviezen voor de toekomst meegegeven.

Klachtenprocedure en Wkkgz
De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg en heeft een klachtenreglement, waaraan ik ben gebonden. Bij een geschil kunt u bij mij terecht en zullen we met elkaar in gesprek gaan om tot een oplossing te komen. Wanneer wij onverhoopt niet tot overeenstemming komen, dan heeft u de mogelijkheid om de klachtenfunctionaris van Quasir, te Meppel, in te schakelen. Ik zal u informeren over de route indien hier sprake van is.

Beroepsverenigingen
Als actief beeldende therapeut en pedagoog ben ik aangesloten bij de NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (8403), bij RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (170648R) en bij SAMPO, Beroepsvereniging voor actief beeldende therapeuten (C05027) en daardoor gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtregistratie van de beroepsverenigingen. Er is een aansprakelijkheidsverzekering via de beroepsverenigingen.